Invited actors

STEPAN LAPIN

Valery Sekhposov

Vladimir Belostotsky

Klaudia Boczar

Gleb Isakov

Alexey Kotovschikov

Anna Mogueva

Anna Nakhapetova

Alexander Semenov

Vyacheslav Starodubtsev

Alexey Sychev

Anna Terekhova

Efim Shifrin